ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᐅᒃᑯᐃᖅᓯᓂᖓ

The melting of the sea ice near Broughton Island.

Caribou in the Koroc River Valley, Torngat Mountains.

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᐊᓯᓕᐅᖅᓯᒪᓂᖓ

* ᐱᑕᖃᔅᓴᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ

ᑖᓐᓇ ᑐᕌᕈᑏᑦ ᖃᕋᐅᓴᔭᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᓕᕋᐃᒍᕕᑦ. ᑖᓐᓇᓗ ᑐᕌᕈᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔭᕐᒥᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᒋᐊᖃᓕᖅᑲᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᓂᕆᔭᐃᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑎᐅᓪᓗᓂ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑲᑦ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᒋᓂᐊᖅᑕᐃᑦ ᑕᓪᓕᒪᕐᔪᐊᕐᓂᑦ ᓇᕿᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑎᒃ. ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᓄᑦ ᑐᕌᕈᑏᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑏᓪᓗ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᒃ.
ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓯ ᐊᑎᖓ ᓇᕿᑦᑕᕐᓗᒍ ᐅᕗᖓ, ᐃᓕᓴᐃᔨᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᖅᑲᐅᔭᖓᓐᓂ