ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᓇᒻᒥᓂᖅ ᒪᑉᐱᒐᖃᕐᕕᑦ

Caribou in the Koroc River Valley, Torngat Mountains.

On the shore of Ungava Bay south of Killiniq.

 

ᓇᒻᒥᓂᖅ ᒪᑉᐱᒐᖃᕐᕕᑦ

ᐊᑎᓕᖅᓯᒪᒋᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᒥᔅᓵᓅᖓᔪᓂᒃ ᐱᔪᒪᓐᓂᕈᕕᑦ

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑏᑦ ᐳᐃᒍᖅᓯᒪᕕᐅᒃ?