ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᓇᒻᒥᓂᖅ ᒪᑉᐱᒐᖃᕐᕕᑦ > ᐳᐃᒍᕐᓂᖅᑭᐅᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑏᑦ?

Caribou in the Koroc River Valley, Torngat Mountains.

On the shore of Ungava Bay south of Killiniq.

 

ᐳᐃᒍᕐᓂᖅᑭᐅᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑏᑦ?

ᐱᓇᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᓐᓂᒃ, ᓇᕿᑦᑕᕐᓗᒍ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑏᑦ ᐊᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔭᐃᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᕚᓪᓗᒃᑲᕕᑦ: