ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᐅᒃᐱᕆᔭᕕᓂᑐᖃᐃᑦ ᐊᖓᒃᑯᐃᓪᓗ > ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᖓ 1: ᐊᖓᒃᑯᓕᕆᓂᖅ ᐃᓅᓯᐅᓪᓗ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓ, ᐊᑏᑦ, ᐃᓄᐃᑦ > ᖃᐅᓴᐅᑎ (PDF)

Tony Otuk playing the drum. Arviat.

 

ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᖓ 1: ᐊᖓᒃᑯᓕᕆᓂᖅ ᐃᓅᓯᐅᓪᓗ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓ, ᐊᑏᑦ, ᐃᓄᐃᑦ

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᔅᓴᐃᑦ: