ᒪᑐᓗᒍ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᖅ

kbC6: w6vsm/q5 cspym/ui

Photo Seal Hunting Idlouk Kadlu Pond 1952
2415 ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ ᓇᑦᑎᓯᐅᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓪᓚᐅ ᑲᓪᓗᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥ 1952
ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓪᓚᐅᖅ ᑲᓪᓗᕐᓗ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑐᑦ ᓇᐅᓕᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᓇᑦᑎᕐᒥᑦ ᓯᑯᒥ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥ, ᓴᓐᓂᕈᒻᒥ. (ᕼᐊᕈᑦ ᑲᓪᓗᒃ (ᓴᐅᒥᕐᒦᑦᑐᖅ) ᐊᒻᒪᓗ ᔫᓯᑉ ᐃᓪᓚᐅᖅ (ᑕᓕᖅᐱᖓᓐᓂ). ᐃᓪᓚᐃᖅ ᓇᑦᑎᕋᑖᖅᑐᓂ ᓇᐅᒃᑯᑎᒧᑦ)
1952 / ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ, ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ (ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ/ᑐᓄᓂᖅ), ᓄᓇᕗᑦ)
ᐱᔭᐅᔪᖅ: ᑕᒃᓚᔅ ᐅᐃᑭᓐᓴᓐ / ᑲᓇᑕᒥ ᑕᕐᕆᔮᔅᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ / ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒻᒥ ᑐᖅᑯᐃᕕᒻᒥᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ / PA-145172