ᒪᑐᓗᒍ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᖅ

5

photo Inuit woman securing her child in her hood
1215 ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖅ ᐊᒪᖅᓯᔪᖅ ᕿᑐᕐᖓᕐᒥᓂᒃ
ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖅ ᐊᒪᖅᓯᔪᖅ ᕿᑐᕐᖓᕐᒥᓂᒃ
29 Sept 1958 , ᓇᒥ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓂᕐᒪᖔᖅ: ᐸᓐᓂᖅᑐᖅ, ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ (ᐸᓐᓂᖅᑐᖅ), ᓄᓇᕗᑦ,
ᐱᔭᐅᔪᖅ: ᓵᕈᔅ ᒋᒻᐳ / ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒻᒥ ᑐᖅᑯᐃᕕᒻᒥᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ / e004923459