ᒪᑐᓗᒍ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᖅ

4

photo Crying Inuit baby being soothed by her mother
1215 ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ ᕿᐊᔪᖅ ᓄᑕᕋᖅ ᐃᓄᒃ ᐊᓈᓇᖓᑕ ᓴᐃᒻᒪᓴᖅᑐᓂᐅᒃ
ᓈᓴᐅᑎᖓ:
ᕿᐊᔪᖅ ᓄᑕᕋᖅ ᐃᓄᒃ ᐊᓈᓇᖓᑕ ᓴᐃᒻᒪᓴᖅᑐᓂᐅᒃ
ᐱᔭᐅᔪᖅ: ᑲᓇᑕ. ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᐊᓯᒪᔭᖏᑦ / ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒻᒥ ᑐᖅᑯᐃᕕᒻᒥᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ / e004665178