ᒪᑐᓗᒍ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᖅ

1

Photo Inuit in front of the Anglican Mission
1215 ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓵᖓᓃᑦᑐᑦ ᐋᖏᓕᑲᒃᑯᑦ
ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓵᖓᓃᑦᑐᑦ ᐋᖏᓕᑲᒃᑯᑦ
ᐋᒡᒌᔅᓯ 1061, ᓇᒥ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓂᕐᒪᖔᖅ: ᑭᓐᖓᕐᓂᑦ, ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ (ᑭᓐᖓᐃᑦ), ᓄᓇᕗᑦ),
ᐱᔭᐅᔪᖅ: ᑯᐊᑕ / ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒻᒥ ᑐᖅᑯᐃᕕᒻᒥᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ / e006609580