ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᓄᑕᖅᑭᕆᔾᔪᓯᑐᖃᐃᑦ > 5

photo Inuit woman securing her child in her hood

5

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
s6hCo4 s5ge
xt6h+haiCwJc+ha7m5, xt6h6+gMJc+h6 ckZM4 Wsyo4 xa7u xtcCu4. wMq5 xattg5 +h3l WsycCMcw8N+ha7mb ru8i3ui4 xt6h3iCwMeJc+h6. x7ml +b8N x3N6 xattg5 hNcCu4 s=?+l8+i5 x8k+Cc6tbsZu4 xa7u4 xtc3m5 bwmwq8NDmvw8Ngw8N6g6. xq9oZu bwmwAmvw8N6g6. s=?+l8+i5 xatxW4 k/f+bc6hi w3Cwmc5bCu4 x3Nu5bs6 xtcCu4. bw8N5bs6 xtz N9oQ/s5ht4 xtq5 N9oQ/sifj5 bwmwoztbs+ha7mb bwm x3Ns+J+/6ymw8Ns/6g6 nat8Nec5bJ5ngw8Nw5 WsyEMs6bui4 mo5yms/+ha7mb bwm xat9Mex+lheq5g5 x3Ntg5 Wsyc6tbsi+fZu4. xat9ME5tg5 w7ui4 whmQ8qvw8N+ha7mb natbsQx7mE+h5 bsKzgw8N6 bwmw5+gd8qj5. G*#H
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᐊᖓᒃᑯᑕᖃᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᓯᕗᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂ. ᓲᕐᓗ, ᐊᖓᒃᑯᖅ ᓄᑕᕋᕐᒥᑦ ᐊᖑᒻᒥᑦ ᓴᕐᓕᐊᕐᓗᓂ ᕿᓚᓗᒃᑭᐊᖅᑎᓐᖑᐊᕐᓗᓂᐅᒃ ᑐᖅᑎᓐᖑᐊᖃᑦᑕᕐᓗᒍ, ᐸᐅᑎᓐᖑᐊᕐᓗᒋᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑕᐃᒫᒃ ᐊᓯᕙᖅᑎᑦᑎᐊᕙᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐ. ᐊᕐᓇᐃᓪᓕ ᓄᑕᕋᐃᑦ ᑕᐃᒪᐃᑕᐅᕙᓐᓂᖏᑦᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᓯᒪᓐᓂᖅᑲᑕ ᐊᓯᕙᖅᑎᒻᒪᕆᐊᓘᒪᐅᖅᑐᒧᑦ. “ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᓕ, ᐊᕐᓇᖅ ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᓯᒪᓐᓂᖅᑲᑦ ᐊᓯᕙᖅᑐᒥᑦ, ᐊᓯᔭᖅᑎᑎᑐᑦ ᐃᑉᐱᒋᒐᔭᖅᑕᕗᑦ. ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᕙᑦᑐᓂᒃ ᐊᖑᑎᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᖑᑎᑎᑐᓪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ.” (ᒪᑉᐱᒐᖅ 73)
ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᒐᔪᓚᐅᓐᖏᑦᑐᒐᓗᐊᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᖑᑎᐅᑉ ᐊᑎᖓᓐᓂ, ᐊᖑᑏᓪᓗ ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᒐᔪᓐᓇᑎᑦ ᐊᕐᓇᒥᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓅᓯᖓᑦᑕ ᐃᒪᖓᓐᓂ, ᐊᕐᓇᖅ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᖑᑎᑎᑐᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᐃᒪᐃᑕᐅᒍᓐᓃᖅᑐᑎᒃ ᑭᓲᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓕᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ. ᐅᐱᓐᓇᕋᓂ, ᐃᓱᒪᖓᓂ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᓪᓚᕆᒃᑯᔭᕐᖓᑦ ᑭᖑᓂᖓᓐᓂ.
ᐊᖏᔪᑦᑎᖅᐹᖅ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᑲᖏᓐᓂ. ᓵᓚᖃᕈᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᑲᖅᑎᓂᒃ ᐊᓂᖏᓐᓂᓪᓗ. ᐊᒻᒪᓗ, ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᕐᓕ, ᐊᔾᔨᒋᓐᖏᒻᒪᒍ ᐱᕋᔭᐅᑎᔪᐊᓘᕙᓚᐅᓐᖏᒻᒪᑕᓕ ᖃᑕᓐᖑᑎᒌᑦ, ᐱᓐᖑᐊᖃᑎᒌᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᕐᖓᑕ