ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᓄᑕᖅᑭᕆᔾᔪᓯᑐᖃᐃᑦ > 4

photo Crying Inuit baby being soothed by her mother

4

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
s6hCo4 s5ge
wi6tq8NZlx6gQ4 wi6t6bsq8Nlx6gxl4 Wlx8axM5yxE4. wi6+t8Nlxc5b3NA ryxi. gn6nCw8i6nM5yxE4 bwm8zo+mgw8N6 wi6t6b gnD8+i2Xoxw8N+J+/6g6. s8+i5 hlxClx6t9lA cspmZlx3lA wi6+t8+NlQxcq5g6. wi6+t8+Nl5bslxoD8i +h3l bXo6X9oxu7m5bs6 bwmwi4. wi6tc5bClx3lA WlxClq9lA g+n5yxi6nw5. bwmw5g9o+M4 wi6t5bsoixl7u g+noChx+haqmt wMq5. G^)H
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᐱᖅᑯᓯᖏᓪᓕ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᓱᕈᓯᕐᒥᑦ ᐊᔾᔨᒋᓐᖏᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑕᖓ ᐅᓪᓗᒥᑎᑐᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᓪᓚᕆᑯᓘᓪᓗᓂ ᐅᑉᐱᕈᓱᓐᓂᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᕋᓛᒻᒦᒻᒪᑕᓕ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓐᓄᑦ ᓱᕈᓯᓂᒃ ᑕᑯᓇᖃᑦᑕᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦᑎᐊᖅ ᒥᑕᐅᑎᔅᓴᖅᑐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂ, ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᓪᓗᑐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ. “ᓄᓇᓕᒻᒦᑦᑐᐃᓐᓇᐅᒐᑦᑕ, ᑕᐃᒪᐃᓪᓗᐊᖃᑎᒃᑲ ᓲᖑᓂᖅᓴᐅᕙᓪᓚᐃᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᓕ, ᐊᒥᓲᕙᓚᐅᓐᖏᒻᒪᑕ ᐱᓐᖑᐊᖃᑎᒌᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᕈᓰᑦ.” (ᒪᑉᐱᒐᖅ 54)
ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓄᑦᑎᐊᕙᐅᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᓯᕐᓈᖃᑦᑕᖁᔨᒐᑎᑦ ᑐᓵᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖅᑲᑦ, ᓱᕈᓯᖅ ᐃᓱᒪᒐᔭᕐᖓᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᒥᑦ ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᓯᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᖓᑦ, ᓯᕐᓈᖅᑎᖃᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒋᓕᖅᑐᓂᓗ. ᓯᕐᓈᓗᐊᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᑦ ᓱᕈᓰᑦ, ᑕᑉᐱᕐᓗᒋᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓕᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓘᓐᓃᑦ, “ᑕᐃᒪᐃᑕᐅᖃᑦᑕᕈᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᕋᔭᖅᑐᖅ ᓱᓕᓂᖅᓴᐅᖏᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ.” (ᒪᑉᐱᒐᖅ 69)
ᕿᑐᕐᖏᕆᓂᖅ ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᑯᖅ ᐃᓂᖅᑎᕆᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᓇᒻᒥᓂᕐᓗ ᓴᐃᒻᒪᖅᑎᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ. “ᐃᓂᖅᑎᓗᐊᖃᑦᑕᕈᕕᒋᑦ, ᓈᓚᖃᑦᑕᔾᔮᖏᒻᒪᑕ. ᐃᓂᖅᑎᕆᓚᐅᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᓈᓚᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᓕᕈᓐᓇᕐᖓᑕ.” (ᒪᑉᐱᒐᖅ 52)