ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ > ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᐊᐅᓪᓚᑲᑕᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᓐᓇᐅᒪᓇᓱᖕᓂᕐᓗ > xQx6: w6vsm/q5 cspym/ui

Photo Portraits of Inuit hunters 1865

Photo Native out sealing Pang 1929

Photo Chasseur tente couleur

xQx6: w6vsm/q5 cspym/ui

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
Jx0p xQx6 v2WxN6
xz4fj5 WoExaymi+f8iC5b Nj8z6Lz scs0/s9lz gnc5boMsCm. kbCf+l9lz +N1m8q5gxl1u4 csptbsMs6ymZm bw8N W0JtQ9lA, bwmz9l g4yxq8+Nl4Lz ryxi bw8N WsQ8qlxj5 WJmMs8qN4f. wM4v +b4fx xz4fcMsClx3mb, ho bwm8N g45yxq8N6Lz. +b4fx xz4+fQZlx6LQ5 g4yx3F1j5 wyctQc5bCLx6LQ5, xz4+fZF5 wmwo/sMs8q5g5. +hcw wpj5 NlN3mb w+kctQ/K5 bwm8N wkw5 wMq5 xz4fu4 s2WDh9ME4g5 xJ8q5gxl1u4 tul4+b6 bm3u4 w2WQJ8N3m0J4 +b{hm Ws8q5+giC6LiQ5 w4WqtbsQxDi tul4+b6 bm3u4 w2WqlA.

kN5t8i xs9Mvbc5b3i6 x8NsmNh1i3l, wMz !, m2W6tZ6 #)
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒻᒥ 1-ᒥ, ᐊᒋᐊᖅ ᑲᑉᐱᐊᓇᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂ, ᐱᕈᖅᓴᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᒥᓂᓪᓗ. ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ 1917-ᒥ, ᐊᒋᐊᖅ ᐱᕈᖅᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓴᓪᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᐃᓚᒌᑦᑐᑎᒃ: ᐊᑖᑕᖓ ᑲᑉᐱᐊᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᓈᓇᖓ ᐅᓕᓘᓪᓗᓂ ᖃᑕᕐᖑᑎᖃᖅᑐᓂᓗ. ᐊᑖᑕᖓ ᐊᓯᕙᖅᑎᐅᒻᒪᕆᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓇᒻᒥᓂᕐᓗ ᐃᓅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᒃ, ᐊᑖᑕᖓ ᑕᐃᒪᐃᒍᒪᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ. ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖓᓐᓂ, ᐊᒋᐊᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐱᓐᖑᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐱᓐᖑᐊᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ. ᐅᓂᒃᑳᖃᕆᓪᓗᓂ ᖃᓄᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᓯᕙᕆᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᖔᖅ ᑲᑉᐱᐊᓇᕐᒥᑦ ᐊᐃᑉᐸᕋᖃᖅᑐᓂ ᐆᒪᔪᕆᐅᕈᑎᖓᓐᓂᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᕆᓪᓗᓂ (ᑐᑦᑐᒥᑦ), ᐊᔅᓱᐊᓗᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᒌᓐᓄᑦ ᖁᕕᐊᓇᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ.
ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖓᓐᓂ, ᐊᒋᐊᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖃᕐᒥᔪᖅ ᐃᓅᓂᖓᓐᓂ ᓴᓪᓕᓂᑦ ᐅᑉᐱᕐᓂᖅᑕᖃᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ. ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ ᖃᓄᖅ ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᓴᓐᖏᓂᕐᒥᓂᑦ ᐊᑐᖅᑐᑎᒃ ᓴᑲᖃᑦᑕᓂᕐᒥᓂᓪᓗ ᐱᕙᓐᓂᕐᒪᖔᑕ, ᓲᕐᓗ ᓴᑲᓂᕐᒥᑦ, ᐃᕆᓇᓕᐅᑎᓂᕐᒥᑦ ᕿᓚᓂᕐᒥᓪᓗ. ᐃᓚᖏᑦ ᐊᒋᐊᑉ ᐊᖓᒃᑰᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒥᔪᑦ.
ᐊᒋᐊᓪᓗ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᐅᓪᓛᕐᖓᑕ ᓴᓪᓕᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ, ᐊᒋᐊᖅ ᐅᑉᐱᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ. ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂᓗ ᓴᖅᑭᑎᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓐᓂ ᓄᑲᑉᐱᐊᖑᓪᓗᓂ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑎᒃ ᐅᑉᐱᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᓯᔾᔩᔪᒪᓕᕐᖓᑕ. ᐊᒋᐊᖅ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐊᕝᕙᔾᔭᒥᐅᑕᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᐃᒡᓗᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᓄᒋᐊᓐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓚᐃᓐᓇᕆᓚᐅᖅᑕᖏᑦ. ᐊᕝᕙᔾᔭᒥ ᐃᑦᑐᓴᕐᔪᐊᖅᑕᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐅᒥᐊᖓ ᕿᓯᓐᓂ ᓴᓇᓯᒪᔪᖅ ᐊᐃᕝᕕᐊᕈᑕᐅᕙᔪᔪᖅ. ᑕᐃᒪᓕ, ᐊᒋᐊᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᓕᖅᑐᓂ ᑐᕐᖓᐃᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᐃᕐᖑᑕᐃᕐᖓᑦ ᓄᑲᑉᐱᐊᑯᓗᒻᒥ ᓯᓚᒥ ᐱᓐᖑᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᔭᐅᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ.